pro potřebu zajištění opatření k ochraně veřejného zdraví

čeština Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 je pro související činnost orgánů ochrany veřejného zdraví v zájmu zajištění ochrany veřejného zdraví nezbytné vyplnit níže uvedené údaje. Vyplněním umožníte orgánům ochrany veřejného zdraví kontaktovat vás v těch případech, kdy bude zjištěno, že jste mohl(a) být během cesty nakažen(a) jinou osobou nebo vy sám(a) jste mohl(a) být zdrojem nákazy pro ostatní cestující. V případě dotazů se obracejte na e-mail plfsupport@mzcr.cz. Vaše osobní údaje budou zpracovávány výhradně za účelem výkonu veřejné moci v oblasti ochrany veřejného zdraví. Zpracování vašich osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který byl vydán v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Společnými správci osobních údajů jsou Ministerstvo zdravotnictví a krajské hygienické stanice. Kontaktní adresa správce: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2, www.mzcr.cz. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Robert Vávra, DiS., e-mail: oia@mzcr.cz.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví vydaná na základě § 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 Sb. za výše uvedeným účelem.

Od Ministerstva zdravotnictví můžete požadovat přístup k Vašim osobním údajům, tedy informace o tom, s jakými Vašimi konkrétními osobními údaji pracujeme a jejich opravu, výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Pokud byste se domnívali, že zpracování Vašich osobních údajů porušuje právní předpisy, můžete podat stížnost u národního dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z příslušného ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tedy 2. měsíců.

Děkujeme za pomoc při zajišťování ochrany vašeho zdraví. Vyplní každá dospělá osoba za sebe a za členy rodiny mladší 18 let cestující společně.

english Due to the adverse epidemiological situation in terms of the incidence of the COVID-19 and related activities of public health authorities conducted in the interest of protecting public health, the provision of the data specified below is required. By providing them, you will make it possible for public health authorities to contact you, should it be discovered that you may have been infected by another person during your trip or that you yourself may be a source of infection for other passengers. If you have any questions, please contact email plfsupport@mzcr.cz. Your personal data will be processed exclusively for the purposes of exercising public authority in the sphere of public health protection. The processing of your personal data is governed by Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC and by Act No. 110/2019 Coll., on personal data protection, which was enacted in compliance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.

The joint controllers of personal data are the Ministry of Health and the regional public health station. The controller’s contact address is: Ministerstvo zdravotnictví (Ministry of Health), Palackého náměstí 375/4, 128 01 Prague 2, www.mzcr.cz. The Data Protection Officer is Mgr. Robert Vávra, DiS., e-mail: oia@mzcr.cz.

The legal basis for the processing of personal data is Section 79 of Act No. 258/2000 Coll., on public health protection and amending certain related acts and protective measures of the Ministry of Health, issued pursuant to Section 80(1)(h) of Act No. 258/2000 Coll. for the purpose specified above.

You can request from the Ministry of Health access to your personal data, i.e., information about specifically what personal data of yours we process, and demand their rectification, deletion, restriction of processing, or object against processing. Should you think that the processing of your personal data violates the law, you can lodge a complaint with the national supervisory authority – the Office for Personal Data Protection (www.uoou.cz). The obligation to provide personal data follows from the applicable protective measure of the Ministry of Health. Your personal data will be processed for a period of 2 months

Thank you for your assistance in helping us protect public health. To be completed by each adult for herself/himself and for family members younger than 18 years of age travelling together.

Druh dopravního prostředku / Means of transport